Těmito Podmínkami užívání se řídí veškeré právní vztahy, které vznikají při užívání služby NákupyZČíny.cz.

1. Poskytovatel služby

Poskytovatelem služby NákupyZČíny.cz je společnost Lannup Global Limited se sídlem : 102, Aarti Chambers, Mont Fleuri, Victoria, Mahe, 111 11, Seychelles (dále jen "Poskytovatel").

2. Poskytované služby

Provozovatel portálu www.NákupyZČíny.cz má uzavřenou smlouvu o zprostředkování s internetovými obchody a službami (dále jen jako e-shopy). Jedná se smluvní partnery provozovatele, kteří jsou uvedeni na jeho webových stránkách. Nabízené výrobky, případně služby, provozovatel uveřejňuje na svém portálu.

Spotřebitel je fyzická osoba – nepodnikatel, který na základě své registrace na www.NákupyZČíny.cz nakoupí v partnerských vybraných e-shopech, tj. u smluvních partnerů provozovatele, kteří jsou uvedeni na cashback.NákupyZČíny.cz.

Provozovatel má uzavřenou smlouvu o zprostředkování nákupu ze strany třetích osob s těmito obchody a svým smluvním partnerům (e-shopům) prostřednictvím registrace spotřebitele na svém serveru zprostředkuje uzavření obchodu s těmito fyzickými osobami.

Na základě uskutečněného zprostředkovaného nákupu mezi e-shopem – smluvním partnerem a spotřebitelem, který se zaregistruje na serveru provozovatelem a prostřednictvím této registrace uskuteční nákup v e-shopu, je provozovateli vyplacena provize.

Předmětem této smlouvy je vymezení podmínek, na základě kterých se provozovatel a spotřebitel o takto získanou provizi dělí.

3. Způsob výpočtu provize a její připsání na účet spotřebitele

Výše provize za jednotlivé nákupy je stanovena v podmínkách konkrétního e-shopu na stránkách www.NákupyZČíny.cz a to vždy s platností ke dni nákupu.

Daňové dopady při výplatě odměny si spotřebitel řeší sám podle svých konkrétních podmínek. Provozovatel nenese odpovědnost za odpovědnost spotřebitele ze získaného příjmu a daně z příjmu, což spotřebitel bere na vědomí.

Poskytovatel si vyhrazuje právo nevyplatit bonusové peníze spotřebiteli v případě, že došlo k porušení podmínek ze strany spotřebitele.

4. Vznik smlouvy mezi provozovatelem a spotřebitelem a její ukončení

Právní vztah mezi provozovatelem www.NákupyZČíny.cz a spotřebitelem vznikne registrací, tj. vyplněním registračního formuláře spotřebitele na www.NákupyZČíny.cz, na základě čeho provozovatel zahájí poskytování služby. Mezi provozovatelem a spotřebitelem je uzavřena smlouva o poskytování služeb na základě prohlášení spotřebitele, že souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

Každý spotřebitel je oprávněn právě k jedné registraci a je odpovědný za správnost a platnost uvedených registračních údajů. V rámci registrace, na základě které je založený právní vztah mezi provozovatelem a spotřebitelem, je spotřebitel povinen pravdivě uvést nutné údaje o své osobě. Tyto údaje slouží k identifikaci spotřebitele jako účastníka smluvního vztahu a jsou nezbytné pro řádnou výplatu finanční částky na účet spotřebitele.

Ukončení smlouvy bude provedeno jednostranným právním úkonem provozovatele či spotřebitele, přičemž za okamžik doručení ukončení smluvního vztahu se má doručení na emailovou adresu provozovatele info@nakupyzciny.cz nebo na emailovou adresu spotřebitele, kterou uvedl v rámci registrace.

Provozovatel smlouvu ukončí v případě, že spotřebitel požádá o odstranění osobních údajů z evidence provozovatele nebo pokud spotřebitel neuhradí kupní cenu za zboží, které si prostřednictví www.NákupyZČíny.cz objednal u některého ze smluvních e-shopů.

Spotřebitel může kdykoliv požádat o ukončení smlouvy, čímž je myšlena zejména jeho žádost o vymazání jeho osobních údajů z databáze provozovatele a jejich další poskytnutí třetím osobám, nezbytné v rámci poskytovaných služeb.

5. Právní vztah mezi provozovatelem a spotřebitelem

Vzájemné právní vztahy mezi provozovatelem a spotřebitelem se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou uveřejněny na www.NákupyZČíny.cz a platnými právními předpisy v České republice.

Všeobecné obchodní podmínky upravuje právní vztahy mezi provozovatelem – podnikatelem a spotřebitelem – nepodnikající fyzickou osobou.

Je vyloučeno, aby spotřebitelem byla právnická osoba – podnikatel či fyzická osoba – podnikatel.

Podmínka pro vznik smluvního vztahu mezi provozovatelem a spotřebitelem je, spotřebitel v rámci registrace na serveru provozovatele prohlásí, že se Všeobecnými obchodními podmínkami souhlasí.

Provozovatele je oprávněn Všeobecné obchodní podmínky měnit, zejména pak se změnou právních předpisů, že se změnou nebo rozšířením jím poskytovaných služeb.

Všeobecné obchodní podmínky jsou pro obě smluvní strany, tj. pro provozovatele a pro spotřebitele závazné.

V případě, že spotřebitel se změněnými Všeobecnými obchodními podmínkami nebude souhlasit, je oprávněn smluvní vztah ukončit a provozovatel je povinen bez zbytečného dokladu vymazat jeho údaje ze svého seznamu nebo ze seznamu, který je poskytovaný třetím osobám v souvislosti z plnění, poskytovaného z jeho strany.

6. Vypořádání ze zaniklé smlouvy

Provozovatel provede finanční vypořádání ze zaniklé smlouvy do 30 dnů od skončení smluvního vztahu a finanční částku z takto provedeného vypořádání poukáže na účet spotřebitele.

7. Souhlas se zpracováním osobních údajů a technické údaje o www.NákupyZČíny.cz

Registrací v NákupyZČíny spotřebitel uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů společnost NákupyZČíny, Lannup Global Limited se sídlem: 102, Aarti Chambers, Mont Fleuri, Victoria, Mahe, 111 11, Seychelles, která je jejich správcem, a s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele), a dále souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely správce, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb. s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.

Tento souhlas je udělován dobrovolně na dobu neurčitou, avšak může být kdykoli písemně odvolán doručením na adresu správce. Odsouhlasením sdílení údajů spotřebitel potvrzuje, že byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů Správcem zejména na ustanovení § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., podle nichž je poskytnutí údajů dobrovolné, svůj souhlas může spotřebitele kdykoliv bezplatně odvolat na adrese Správce, má právo na opravu svých osobních údajů, právo na blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci a rovněž právo obrátit se v případě domnělého porušení svých práv na úřad pro ochranu osobních údajů.

Povinná políčka v rámci registrace je nutné vyplnit, aby mohla být registrace, resp. objednávka u smluvních prodejců – e-shopů provedena.

Na serveru provozovatele jsou shromažďovány informace, které jsou předávány automaticky z prohlížeče spotřebitele, kdy se konkrétně jedná o údaje:

 • Typ prohlížeče
 • Používaný operační systém
 • URL předchozí navštívené stránky
 • IP adresa hlavního počítače
 • Čas dotazu na serveru

Pro využívání služby NákupyZČíny jsou nutné soubory Cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou prohlížečem ukládány na počítači spotřebitele a umožňují přizpůsobit aktuální internetovou nabídku potřebám spotřebitele.

Funkce „zapamatovat přihlášení“ používá permanent cookie pro identifikaci spotřebitele a stavu jeho účtu na stránkách provozovatele. Funkce se aktivuje zaškrtnutím políčka „zapamatovat přihlášení“ a funkce je zrušena při odhlášení. Cookies nezpůsobuje na počítači spotřebitele škody a neobsahuje viry.

Oprava, změna a vymazání osobních údajů je možná samotným spotřebitelem po zadání emailové adresy a hesla.

Správcem osobních údajů spotřebitele je společnost Lannup Global Limited se sídlem: 102, Aarti Chambers, Mont Fleuri, Victoria, Mahe, 111 11, Seychelles. Spotřebitel má právo se kdykoliv informovat ohledně zpracování jeho osobních údajů, o jejích původu, příjemcích údajů a účelů jejích uložení, a to na adrese info@nakupyzciny.cz, nebo na adrese 102, Aarti Chambers, Mont Fleuri, Victoria, Mahe, 111 11, Seychelles.

Zpracování údajů podléhá dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů.

8. Podmínky pro poskytování služby

Spotřebitel musí být přihlášen ke svému profilu a zároveň nesmí mít zakázáno používání cookies ve svém internetovém prohlížeči.

Využije přístupu na internetové stránky e-shopu prostřednictvím serveru provozovatele.

Uskuteční objednávku nebo nákup zboží svým jménem a na svůj účet a příslušný e-shop mu objednávku nebo nákup potvrdí.

Provozovatel obdrží od e-shopu provizi na základě uskutečněného obchodu či realizované objednávky.

Spotřebitel je povinen užívat službu NákupyZČíny unikátně tj. bez duplicit uživatelských účtů ve smyslu e-mailové adresy, telefonního čísla, bankovního spojení, IP adres a ostatních indikátorů.

9. Výplata finanční částky

Finanční částka bude spotřebiteli vyplacena na základě realizovaného obchodu, tj. zaplacením kupní ceny za zboží e-shopu ze strany spotřebitele a vyplacením zprostředkovatelské provize ze strany e-shopu vůči provozovateli.

Spotřebitel má právo na poskytnutí informací ohledně realizovaných provizí ze strany smluvního partnera provozovatele a o stavu svého účtu. Veškeré informace mu budou poskytnuty dotazem na adresu info@nakupyzciny.cz.

Výplata finanční částky bude provedena bezhotovostní platbou ve prospěch účtu spotřebitele, a to jestliže celková částka na účtu spotřebitele bude minimálně 1 Kč a spotřebitel si o výplatu částky požádá přes rozhraní webové aplikace na www.NákupyZČíny.cz a v rámci své registrace uvede správné údaje pro výplatu.

Provozovatel má práva finanční částku nevyplatit v případě:

 • Smluvní partner nevyplatil provozovateli sjednanou provizi z uskutečněného obchodu mezi e-shopem a spotřebitelem
 • Vyplacenou provizi od e-shopu nelze identifikovat s nákupem spotřebitele
 • Provize vyplacená e-shopem je spojená se zrušeným profilem spotřebitele
 • Spotřebitel odstoupil od smlouvy s e-shopem ohledně realizované objednávky
 • Spotřebitel neposkytl nutnou součinnost pro výplatu finanční částky
 • Spotřebitel porušil podmínky užívání služby NákupyZČíny.cz

10. Odměny

Provozovatel odměňuje spotřebitele:

 • V rámci soutěží a akcí pořádaných provozovatelem na jeho stránkách

11. Reklamace

Po dobu trvání smlouvy je spotřebitel oprávněn kontrolovat si stav svého účtu, dostupném na kartě spotřebitele, ke kterému má přístup na základě vyplnění svého spotřebitelského jména a hesla. Pro případ, že spotřebitel nesouhlasí s výší připsané provize z uskutečněných nákupů, může provést reklamaci, a to písemně zasláním na adresu provozovatele nebo elektronicky na e-mail info@nakupyzciny.cz.

12. Další ujednání

a, spotřebitel bere na vědomí, že z technických či jiných důvodů, nezávislých na provozovateli, může být přístup na www.NákupyZČíny.cz přerušený a provozovatel učiní všechna potřebná opatření, aby takováto porucha byla v co možno nejkratší době odstraněna.

b, provozovatele není výrobcem ani dodavatelem zboží, které si spotřebitel prostřednictvím portálu NákupyZČíny.cz objedná a zaplatí za něho kupní cenu. Z tohoto důvodu provozovatel neodpovídá za vadu, poskytnuté množství a jakost výrobků či poskytovaných služeb některým z jeho smluvních partnerů. Veškeré informace o zboží a službách, která prezentuje na svém portálu, jsou uveřejněny na základě podkladů od jednotlivých poskytovatelů a dodavatelů.

c, provozovatel www.NákupyZČíny.cz je zprostředkovatelem uzavření vztahu mezi spotřebitelem a konečným poskytovatelem výrobků nebo služeb. Za tuto službu mu náleží provize vyplacená ze strany smluvního partnera e-shopu, kdy tito smluvní partneři jsou uvedeni na serveru provozovatele. O poskytnutou provizi se dělí se spotřebitelem v poměru a za podmínek, které jsou vymezeny těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Provozovatel tak neodpovídá za kvalitu, množství, jakost a provedení dodaného zboží ze strany jeho smluvních partnerů. Spotřebitel tak bere na vědomí, že veškeré reklamace vadného zboží je nutné provádět u jeho prodejce.

13. Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy mezi provozovatelem stránek www.NákupyZČíny.cz a spotřebitelem, který je řádně registrovaný na portálu www.NákupyZČíny.cz se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a platnými předpisy v České republice, zejména Občanským zákonem č. 89/2012 Sb. a zákonem na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb.

Spotřebitel souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly provozovatelem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Spotřebitel má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Tyto podmínky užívání jsou platné ode dne 10.11.2017.

nebo